სერვისის პირობები1 პრეამბულა

 1. სანამ "პლატფორმის" გამოყენებას გადაწყვეტთ, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარედოკუმენტს ("პირობები") და "მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას", რაც ასევე განთავსებულია წინამდებარეპლატფორმაზე (https://gpc.ge/ka/privacy-policy). 
 2. ჯპს-ს პლატფორმის მფლობელია სს "გეფა", ს/ნ 201991229, მის.: ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილისქ. 142. 
 3. "პირობები" ეხება იმ სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ან გახდება ხელმისაწვდომითქვენთვის ("საბოლოო მომხმარებელი" ან "თქვენ"), გეფა-ს ონლაინ პლათფორმების საშუალებით(შემდგომში მოხსენიებული, როგორც "პლათფორმა", "აპლიკაცია", "საიტი", ან "ჩვენ"), რაც მოიცავსშემდეგს:

1.3.1 პროდუქციის ძებნა;

1.3.2 პოდუქციის შეძენა და საკურიერო სერვისით სარგებლობა;

1.3.3 ლოიალობის ბარათების რეგისტრაცია/დაგროვებული ქულების ჩვენება. 

1.4. პირობებში აღწერილია, როგორ უნდა გამოიყენოთ "პლათფორა", მართოთ ანგარიშები,მხარეთა უფლება-მოვალეობები. პირობებთან დაკავშირებით ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში,დაგვიკავშირდით ელექტრონული ფოსტის მისამართზე digitalsupport@gepha.com. 

1.5. პლატფორმით სარგებლობის შემთხვევაში, თქვენ უპირობოდ ეთანხმებით წინამდებარე"პირობებს" და "მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას" და ადასტურებთ, რომ იმოქმედებთ მათშესაბამისად. წინამდებარე "პირობები" ჩაანაცვლებს ყველა ადრინდელ პირობას (ასეთის არსებობისშემთხვევაში), რომელსაც მანამდე გაეცანით "აპლიკაციის"/"საიტის" ფარგლებში მომსახურების მიღებისმიზნით. ნებისმიერი "სერვისით" სარგებლობის შემთხვევაში თქვენ ადასტურებთ წინამდებარეპირობებს.

1.6. წინამდებარე დოკუმენტში განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება დაუყოვნებლივგამოქვეყნდება კომპანიის პლატფორმაზე. ამასთან, ნებისმიერი მნიშვნელოვანი (არა ტექნიკური ხასიათის)ცვლილების შესახებ გეცნობებათ თქვენი პროფილის გვერდზე შესაბამისი შეტყობინების გამოქვეყნებით. თუ"თქვენ" არ ეთანხმებით რაიმე ცვლილებას, შეგიძლიათ ანგარიშის გაუქმებისთვის მოგვწეროთ -ზე.

1.7. თუ არ ეთანხმებით "პირობების" რომელიმე ნაწილს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ "პლატფორმა" დაარ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებით.

1.8. "პირობები" რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2 გამოყენების პირობები

2.1. 16 წლამდე პირებს ეკრძალებათ კომპანიის პლატფორმით სარგებლობა. თუ ჩვენთვის ცნობილიგახდება, რომ პლატფორმაზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი არის 16 წლამდე ასაკის პირი,იძულებულები ვიქნებით გავაუქმოთ ასეთი პირის ანგარიში და წავშალოთ მისი მონაცემები. გეფა-სპლატფორმით სარგებლობით თქვენ აქვე ადასტურებთ, რომ ხართ სულ მცირე 16 წლის.

2.2. მომხმარებელი თავად ირჩევს სურს თუ არა Fingerprint-ის და FaceID-ის ფუნქციების გამოყენება.გარდა ამისა მას შეუძლია ნებისმიერ დროს აპლიკაციიდან გამორთოს აღნიშნული ფუნქციები დააპლიკაციაში შევიდეს მხოლოდ მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით. აქვე გიდასტურებთ,რომ ჩვენ არ დავამუშავებთ თქვენ ბიომეტრიულ მონაცემებს.

2.3. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი აპლიკაციაში შესვლისას მონიშნავს "დამიმახსოვრეს", ანგაააქტიურებს FaceID-ის ან TouchID-ის, ის აპლიკაციაში შესული (logged in) დარჩება 30 დღისგანმავლობაში, აპლიკაციის გამორთვის მიუხედავად. 30 დღის შემდეგ მას მოუწევს ხელახლა შეიყვანოსპაროლი ან შევიდეს აპლიკაციაში FaceID-ის ან TouchID-ის საშუალებით, თუ რომელიმე მათგანიგააქტიურებული ჰქონდა.

2.4.  "პერსონალური ინფორმაცია" განსაზღვრება "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ"საქართველოს კანონის შესაბამისად და ასახულია "მონაცემთა დაცვის პოლიტიკაში".

2.5. მომხმარებელი უნდა გაეცნოს "მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას," რომელიც, სხვა საკითხებთანერთად, განსაზღვრავს:

2.5.1. მონაცემთა კატეგორიებს;

2.5.2. სავალდებულოდ მოსაწოდებელ მონაცემებს;

2.5.3. ინფორმაცის შენახვის ვადებს;

2.5.4. კონფიდენციალობის და უსაფრთხოების გარანტიებს;

2.5.5. მომხმარებლების უფლებებსა და ვალდებულებებს.

2.6. პლატფორმაზე რეგისტრირებული მომხმარებელი პასუხისმგებელია საკუთარი ანგარიშისმომხმარებლის სახელისა და პაროლის (შემდგომში "ანგარიში") კონფიდენციალურობის დაცვაზე.მომხმარებელი პასუხისმგებელია საკუთარი ანგარიშის გამოყენებაზე, მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ესავტორიზებული მომხმარებლის მიერ. მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს გეფა-ს თავისიანგარიშების ფაქტობრივი ან სავარაუდო უნებართვო გამოყენების შესახებ. ამასთან ერთად, გეფა არ იქნებაპასუხისმგებელი იმ ზიანისთვის, რომელიც თქვენი ანგარიშის უნებართვო გამოყენებით მოგადგებათ, თქვენკი პასუხისმგებელი იქნებით გეფა-ს ან სხვა მესამე პირის წინაშე იმ ზიანისთვის, რომელიც თქვენი ანგარიშისუნებართვო გამოყენების შედეგად წარმოიშობა.

2.7. "თქვენ" პასუხისმგებელი ხართ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე, შესაბამისადვალდებული ხართ გაასწოროთ, წაშალოთ არასწორი მონაცემი. "თქვენი" პერსონალური მონაცემებისცვლილების შემთხვევაში, გთხოვთ, ასახოთ შესაბამისი ინფორმაცია პლატფორმაზე რეგისტრირებულმონაცემებში. თუ კომპანიას გაუჩნდება ეჭვი, "თქვენს" მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე,სიზუსტეზე, სისრულეზე, უფლებას ვიტოვებთ შეგიწყვიტოთ "სერვისების" მოწოდება თქვენს მიერ მონაცემებისდაზუსტებამდე.

3 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

3.1. გეფა "პლათფორმებზე" განათავსებს შესაბამის ინფორმაციას პროდუქციის ხელმისაწვდომობისშესახებ და უზრუნველყოფს ამ ინფორმაციის განახლებას.

3.2. გეფა არ არის და არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანის გამო (მაგ. ვირუსი), რაცშეიძლება მიადგეს მომხმარებლის მოწყობილობას პლატფორმის გამოყენებით, ან "პლათფორმიდან" რაიმემასალის, მონაცემის, ტექსტის, სურათის, ვიდეო ან აუდიო კონტენტის ჩამოტვირთვის გამო. 

4 ინფორმაციასთან დაკავშირებული უფლებები და მოვალეობები

4.1. "პლათფორმებზე" მითითებული ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს:

 • "თქვენი" სახელი და გვარი;
 • იმ მოწყობილობის მონაცემები, რომელსაც "პლატფორმაზე" შესასვლელად იყენებთ;
 • თქვენი საცხოვრებელი მისამართი (ქვეყანა, ქალაქი, ქუჩა და მისამართის სხვა დეტალები);
 • საკონტაქტო მონაცემები (როგორებიცაა, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონისნომერი);
 • დემოგრაფიული მონაცემები (როგორიცაა, "თქვენი" სქესი და დაბადების თარიღი);
 • "თქვენი" პირადი ნომერი;
 • ინფორმაცია კომპანიის სააფთიაქო და მაღაზიათა ქსელის ლოიალობის ბარათების შესახებ;
 • სადებეტო/საკრედიტო ბარათის პირველი 6 ან/და ბოლო 4 ნომერი, ბარათის მფლობელის სახელიდა გვარი და ოპერაციის უნიკალური კოდი;
 • აპლიკაციის, ვებგვერდის მეშვეობით შეძენილი პროდუქციის შესყიდვის ისტორია;
 • აპლიკაციის, ვებგვერდის მეშვეობით შესყიდული პროდუქციის/მომსახურების ღირებულებისგადახდის ოპერაციები;

4.2. კომპანია ანიჭებს მომხმარებელს "პლათფორმაზე"/"პლათფორმის" საშუალებით ხელმისაწვდომინფორმაციაზე წვდომის უფლებას, შემდგომში პროდუქციის დათვალიერების, შეკვეთის განთავსების,მიღების, მიწოდების და კომუნიკაციის მიზნით. "პლათფორმაზე" განთავსებული ინფორმაცია, ტექსტი,გრაფიკული მასალა, სურათები, ლოგოები, ღილაკების პიკტოგრამები, პროგრამული კოდები, დიზაინი, დაა.შ (ერთობლივად, "პლატფორმ"-ის ინფორმაცია) გეფა-ს საკუთრებას წარმოადგენს და დაცულიასაავტორო და მომიჯნავე უფლებების, სასაქონლო ნიშნის და სხვა შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისად.მომხმარებელმა არ უნდა შეცვალოს "პლატფორმ"-ის ინფორმაცია ან რაიმე ფორმით მოახდინოს მისირეპროდუცირება, გამოფენა, საჯაროდ გამოქვეყნება, ან სხვაგვარად გამოყენება, საზოგადოებრივი ანკომერციული მიზნებისათვის, ან პირადი სარგებლის მისაღებად.

4.3. მომხმარებელი ინფორმირებულია, რომ მას არ აქვს უფლება განათავსოს,  (ატვირთოს,გამოაქვეყნოს), შეცვალოს, გადასცეს, განაახლოს ან გააზიაროს ინფორმაცია, რომელიც:

4.3.1 სხვა პირს ეკუთვნის და მასზე მომხმარებელს უფლება არ აქვს;

4.3.2 არის უაღრესად საზიანო, შეურაცხმყოფელი, მკრეხელური, ცილისმწამებლური, უხამსი,პორნოგრაფიული, პედოფილური, სხვისი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შემლახველი, სიძულვილისგამომხატველი, ან რასობრივი და ეთნიკური თვალსაზრისით მიუღებელი, დამამცირებელი, ფულისგათეთრების ან აზარტული თამაშების წამახალისებელი და ხელშემწყობი, ან ნებისმიერი სახითარაკანონერი;

4.3.3 ზიანს აყენებს არასრულწლოვნებს რაიმე ფორმით;

4.3.4 არღვევს პატენტის, სასაქონლო ნიშნის, საავტორო უფლებების ან საკუთრების  უფლებას;

არღვევს ნებისმიერ  მოქმედ კანონს;

4.3.5 ატყუებს ან შეცდომაში შეჰყავს ადრესატი ამგვარი შეტყობინებების წარმოშობასთანდაკავშირებით ან იძლევა რაიმე ინფორმაციას, რომელიც შეურაცხმყოფელია ან საფრთხის შემცველი;

4.3.6 შეიცავს პროგრამულ ვირუსებს ან სხვა კომპიუტერულ კოდებს, ფაილებს ან პროგრამებს,რომლებიც შექმნილია კომპიუტერული რესურსის ფუნქციონირების შეფერხების, განადგურების ან შეზღუდვისმიზნით.

4.4. მოხმარებელს ასევე ეკრძალება:

4.4.1 "პლატფორმ"-ის "კონტენტის" მთლიანობის ან უსაფრთხოების დარღვევა ან ამის მცდელობა;

4.4.2 ნებისმიერი ინფორმაციის (სამუშაო ადგილის, შეტყობინებების და ჰიპერბმულის ჩათვლით)განთავსება "აპლიკაციაში"/"საიტზე" რაც ხელისშემშლელია ან კონკურენტულია გეფა-ს მიერ მომსახურებისმიწოდებასთან მიმართებაში;

4.4.3 "პლათფორმა"-ზე არასრული, ყალბი ან არაზუსტი ინფორმაციის განთავსება;

4.4.4 სხვა მომხმარებლებთან არასასურველი კომუნიკაციების დამყარება;

4.4.5 ნებისმიერი ძრავის, პროგრამული უზრუნველყოფის, ხელსაწყოს, აგენტის ან სხვამოწყობილობის ან მექანიზმის გამოყენება (მაგალითად, სპაიდერები, რობოტები, ავატარები ანინტელექტუალური აგენტები) "პლათფორმ"-ის ნავიგაციის ან ძიების მიზნით;

4.4.6 "პლათფორმ"-ის ნებისმიერი ნაწილის გაშიფვრის, დაშლის, ან უკუღმა აწყობის მცდელობა;

4.4.7 ნებისმიერი ფორმით კოპირება ან დუბლირება "პლატფორმ"-ის ნებისმიერი კონტენტის ანპლათფორმებიდან ხელმისაწვდომი სხვა ინფორმაციის მისაღებად;

4.4.8 პლატფორმ-ის ნებისმიერი კონტენტის კადრირება, Hot links და Deep links ბმულებისგამოყენება;

4.4.9 პროგრამული უზრუნველყოფის ციფრული უფლებების მართვის, გამოყენების წესების ანუსაფრთხოების სხვა მახასიათებლების გვერდის ავლა ან გამორთვა.

4.5 მას შემდეგ, რაც გეფა თავად მოიპოვებს ან დაზარალებული პირისგან მიიღებსზემოხსენებულიდან რომელიმე ინფორმაციას, ის უფლებამოსილია გათიშოს/წაშალოს შეუსაბამოინფორმაცია. ამასთან გეფა უფლებამოსილია შეინახოს ამგვარი ინფორმაცია და თანმხლები ჩანაწერები,სულ მცირე, 90 (ოთხმოცდაათი) დღის განმავლობაში, სამთავრობო უწყებებისთვის გადასაცემად, თუგამოძიების მიზნებისათვის.

4.6. მომხმარებლის მიერ მოქმედი კანონების, წესების ან დებულებების წინამდებარე "პირობების","მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის" შეუსრულებლობის შემთხვევაში, გეფა-ს უფლება აქვსდაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მომხმარებლის მიერ "პლათფორმაზე" წვდომის ან გამოყენების უფლებები და"სერვისები" და / ან წაშალოს არასასურველი ინფორმაცია "პლატფორმიდან."

4.7. გეფა-ს შეუძლია გაამჟღავნოს ან გასცეს თქვენი ინფორმაცია იმ შემთხვევაში, თუ ამის გაკეთებამოეთხოვება კანონით, ან ზედამხედველობის ორგანოს/უწყების თუ სამართალდამცავი ორგანოს მიერ, ანროდესაც გეფა, თავისი შეხედულებისამებრ, საჭიროდ თვლის, რომ დაიცვას თავისი ან სხვისი უფლებები,თავიდან აიცილოს რომელიმე პირის ან ქონების ზიანი, შეებრძოლოს თაღლითობა, უზრუნველყოსწინამდებარე პირობების შესრულება ან გამოყენება.

4.8. გეფა პატივს სცემს სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და წინააღმდეგიაინტელექტუალური საკუთრების რაიმე უფლების ნებისმიერი დარღვევის.

5 პროდუქციის შეძენა

5.1 პროდუქციის შესყიდვის პროცესი იწყება სასურველი პროდუქტის ძებნის ფუნქციის გამოყენებით.მომხმარებელი ირჩევს კონკრეტულ პროდუქტს, ფილიალს, წინამდებარე დოკუმენტის 5.8 პუნქტისშესაბამისად შეძენილი პროდუქტის მიღების მეთოდს ("მივაკითხავ" ან "მომიტანე"), უთითებს მიწოდებისმისამართს ("მომიტანე" სერვისის არჩევის შემთხვევაში), ამატებს საბანკო ბარათს, რომლითაც სურსშეკვეთის საფასურის გადახდა.

5.2. პროდუქცია იყიდება სტანდარტული ფასებით, ხოლო აქციების და ლოიალობის ბარათისფასდაკლებების შესახებ ინფორმაცია შემოთავაზებულია დამატებით. ყიდვისას მომხმარებელი ხედავს,რომელი მედიკამენტი საჭიროებს რეცეპტს და რომელი არა. 

5.3. ყიდვის დადასტურებისას შეკვეთის ინფორმაცია გადაეცემა აფთიაქს. 

5.4. ვინაიდან ჯპს-ს ბაზაში არსებული მონაცემები ახლდება პერიოდულად და მასში დაუყოვნებლივარ ხდება აფთიაქის მარაგში განხორციელებული ცვლილებების ასახვა, გეფა არ იძლევა იმის გარანტიას,რომ მომხმარებლის მიერ შეკვეთაში მითითებული პროდუქცია ნამდვილად იქნება მარაგში.

5.5. შემდეგი ნაბიჯია პროდუქციის ნაშთის გადამოწმება აფთიაქის ელექტრონულ ბაზაში. შესაძლოააღმოჩნდეს, რომ მომხმარებლის მიერ მითითებული რაოდენობები სრულად არ იძებნება აფთიაქში ანმომხმარებლის მიერ არჩეული რომელიმე პროდუქტის ვადის გასვლამდე დარჩენილია 3 თვეზე ნაკლები.ორივე შემთხვევაში პლათფორმა ატყობინებს მომხმარებელს რომ ა) პროდუქტი არასრულადაა მარაგში ბ)პროდუქტის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილია 3 თვე.

5.6 თუ მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი რომელიმე პროდუქტი არასრულადაა მარაგში ან ვადისამოწურვამდე დარჩენილია 3 თვეზე ნაკლები, პლათფორმა ეკითხება მომხმარებელს სურს თუ არა შეკვეთისგაფორმება, მიუხედავად აღნიშნული გარემოებებისა. მომხმარებელს პასუხის გასაცემად ეძლევა 1 საათი. თუმომხმარებელი ამ დროის განმავლობაში პასუხს არ დააფიქსირებს, პლატფორმა ავტომატურად აუქმებსშეკვეთას და სრულად უბრუნებს მომხმარებელს გადახდილ თანხას. 

5.7 შემდეგ ეტაპზე შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია მისდის კონკრეტული აფთიაქის ფარმაცევტს, რისშემდეგაც ის ახდენს შეკვეთაში არსებული პროდუქციის მოძიება/შეგროვებას. თუ ფარმაცევტმა აღმოაჩინა,რომ საწყობში არასრულად არის წარმოდგენილი რომელიმე პროდუქტი, ის ამის შესახებ ატყობინებსპლატფორმას. პლატფორმა თავის მხრივ ამის შესახებ ატყობინებს მომხმარებელს და ეკითხება სურს თუ არაშეკვეთის გაფორმება, მიუხედავად აღნიშნული გარემოებისა. მომხმარებელს პასუხის გასაცემად ეძლევა 2საათი. თუ მომხმარებელი ამ დროში პასუხს არ დააფიქსირებს პლატფორმა ავტომატურად აუქმებს შეკვეთასდა უბრუნებს მომხმარებელს გადახდილ თანხას სრულად. 

5.8 შეკვეთილი პროდუქტი მომხმარებლის საკუთრებაში გადადის თანხის გადახდის და აპლიკაციაში"მზადაა" სტატუსის გააქტიურების მომენტში.

5.9. "მივაკითხავ" სერვისით შეკვეთილი პროდუქციის პაკეტი ინახება აფთიაქში მომხმარებლისთვის,შეკვეთიდან 7 კალენდარული დღის განმავლობაში. თუ მომხმარებელი არ გამოცხადდა ამ პერიოდისგანმავლობაში შეკვეთილი პროდუქციის წასაღებად, შეკვეთა უქმდება და მომხმარებელს უბრუნდებაგადახდილი თანხა 1-3 სამუშაო დღეში. 

5.10. შეკვეთის გასატანად მისული მომხმარებელი ან კურიერი ატყობინებს ფარმაცევტს მისი შეკვეთისკოდს, რის შედეგადაც ფარმაცევტი მას გადასცემს შეკვეთას.

5.11. საკურიერო სერვისით სარგებლობა ფასიანია და განისაზვრება მიწოდების მანძილით.მიწოდების ტარიფი დაანგარიშდება პლათფორმაზე მიწოდების მისამართის დამატებისთანავე.

5.12. საკურიერო სერვისით სარგებლობისას კალათის მინიმალური ღირებულება უნდააღემატებოდეს 20 ლარს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგემატებათ მინიმალური შეკვეთის საკომისიოთანხის 20 ლარამდე შესავსებად.

5.13. თითოეულ შეკვეთას დაემატება სერვისის საკომისიო. 

5.14. საკურიერო მომსახურების შემთხვევაში გეფა არ არის პასუხისმგებელი აფთიაქიდან გასულიშეკვეთის დროულ და უნაკლო მიტანაზე მომხმარებელთან, აღნიშნულზე სრულად პასუხისმგებელიაშესაბამისი საკურიერო მომსახურების მიმწოდებელი. 

5.15. საკურიერო სერვისით სარგებლობისას თუ თქვენივე მიზეზით ვერ მოახერხებთ შეკვეთისჩაბარებას (არასწორი მისამართი, სატელეფონო ზარის გამოტოვება) პროდუქცია ავტომატურად დაბრუნებაშესყიდვის ფილიალში და შეგეძლებათ მისი ფილიალიდან გატანა შეკვეთიდან 7 კალენდარული დღისგანმავლობაში ან გაგიუქმდებათ შესყიდვა, პროდუქტზე საკუთრების უფლება დაუბრუნდება გეფას და მხოლოდ პროდუქციის საფასური დაგიბრუნდებათ ანგარიშზე 1-3 სამუშაო დღეში.

5.16. პრომო კოდების გამოყენება პროდუქციის შეძენისას

 • პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გამოიყენოს პრომო კოდები.
 • ერთი შეკვეთის დროს შესაძლებელია ერთი პრომო კოდის გამოყენება. პრომო კოდის ჩაწერაშესაძლებელია იმავე გვერდზე, სადაც მომხმარებელი ირჩევს ბარათს და აჭერს ღილაკს "გადახდა". 
 • პრომო კოდის შეყვანის შემდეგ, შესაბამისი პროდუქტის ღირებულებას გამოაკლდება აღნიშნულიკოდით გათვალისწინებული ფასდაკლების თანხა.
 • მომხმარებლები პრომო კოდებს მიიღებენ სმს შეტყობინების ან სხვა საკომუნიკაციო არხებისსაშუალებით. 
 • პრომო კოდი შეიძლება ვრცელდებოდეს პროდუქტების კონკრეტულ კატეგორიებზე ანქვეკატეგორიებზე და პრომო კოდი შეიძლება ვრცელდებოდეს ერთ ან მეტ პროდუქტზე. 
 • პრომო კოდით შეიძლება პროდუქციას აკლდებოდეს ფიქსირებული თანხა ან პროცენტი.
 • ფიქსირებული თანხის ფასდაკლების პრომო კოდის გამოყენების შემთხვევაში, თუ პრომო კოდისთანხა აღემატება კალათაში არსებული, ფასდაკლებას დაქვემდებარებული პროდუქტების ღირებულებას,მომხმარებელს სრულად დაეფარება ამ პროდუქციის ღირებულება, თუმცა პრომო კოდზე დარჩენილფასდაკლების თანხას ვეღარ გამოიყენებს, რადგან ერთი პრომო კოდის გამოყენება მხოლოდ ერთშეკვეთაზე ხდება. 
 • პროცენტის ფასდაკლების პრომო კოდის შემთხვევაში, კალათაში არსებულ, ფასდაკლებასდაქვემდებარებულ ყველა პროდუქტს დააკლდება პრომო კოდზე მითითებული პროცენტი.
 • პროცენტიან პრომო კოდზე შესაძლებელია არსებობდეს ლიმიტიც და მომხმარებელი ვერ შეძლებსგარკვეული ფიქსირებული თანხის გადაჭარბებას ფასდაკლების დროს. 
 • ზოგიერთი აქცია ითვალისწინებს შეზღუდვას, რომ ერთ მომხმარებელს მხოლოდ ერთი პრომოკოდის გამოყენების უფლება ქონდეს ამ ერთი აქციის ფარგლებში. 
 • თუ კალათაში რამდენიმე პროდუქტია, რომლებიც ექვემდებარება ფასდაკლებას, პრომო კოდისთანხები დააკლდება პროდუქტებს კალათაში არსებული თანმიმდევრობით.
 • თუ მომხმარებელი გააუქმებს შეკვეთას პროდუქციის არასრული ნაშთის გამო, მაშინ ამ შეკვეთაზეგამოყენებული პრომო კოდი ისევ გააქტიურდება და მომხმარებელი შეძლებს მის გამოყენებას ახალშეკვეთაზე.

6 მიმოხილვა და უკუკავშირი

6.1 წინამდებარე "პლათფორმის" გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია,გაზიარებული თქვენსა და გეფა-ს ან /პროვაიდერს შორის ექვემდებარება ჩვენს "მონაცემთა დაცვისპოლიტიკას".

6.2 მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც თქვენ წარადგენთპლატფრომაში გამოსაქვეყნებლად. 

6.3 ასევე თანხმდებით, რომ გეფა შეიძლება დაგიკავშირდეთ ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით,მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ან კომუნიკაციის ნებისმიერი სხვა ელექტრონული საშუალებით, შემდეგიმიზნებისათვის:

6.3.1 გამოხმაურების/უკუკავშირის მისაღებად "პლატფორმასთან" ან გეფა-ს "სერვისებთან"დაკავშირებით; და/ან

6.3.2 თქვენი შეფასებების თუ მიმოხილვის გამო რაიმე საჩივართან, ინფორმაციასთან ანშეკითხვასთან დაკავშირებით; და/ან

6.3.3 შესაბამისი "სერვისების" მისაღებად; და

6.3.4 თანხმდებით, რომ ამგვარი კომუნიკაციის შემთხვევაში მაქსიმალურად ითანამშრომლებთ გეფა-სთან.

7 დამატებითი ინფორმაცია

7.1 "პლატფორმა" არის მედიკამენტების, ფარმაცევტული და არა ფარმაცევტული პროდუქციის,(კოსმეტიკა, ბავშვთა კვება, სამედიცინო მოწყობილობები და ა.შ) შესახებ ინფორმაციის წყარო დაორიენტირებულია პროდუქციაზე საჭირო ცნობების მიწოდებაზე, რაც მოიცავს, მაგრამ არა მხოლოდ:

7.1.1 კომპონენტებს ან ელემენტებს, რომლებიც გამოიყენება ამგვარი მედიკამენტების ან / დასამკურნალო პროდუქტების წარმოებაში; 

7.1.2 გვერდით მოვლენებს, რომლებიც შეიძლება გამოწვეული ან წარმოქმნილი იყოსმედიკამენტების ან / და სამკურნალო პროდუქტების გამოყენების გამო;

7.1.3 ალტერნატიულ მედიკამენტებს / სამკურნალო საშუალებებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულიქნეს გარკვეული ტიპის ან კატეგორიის სამკურნალო საშუალებებში / სამკურნალო პროდუქტებში; 

7.1.4 სიმპტომებს და მათთან დაკავშირებულ მედიკამენტებს/სამკურნალო საშუალებებს, რომლებიცზოგადად ინიშნება ასეთ შემთხვევებში.

7.1.5 კოსმეტიკური და თავის მოვლის საშუალებების გამოყენების წესებს, ინფორმაციასინგრედიენტების, მწარმოებელი ქვეყნის, მოცულობის შესახებ

7.2 თქვენთვის გასაგებია, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია არ არის გამიზნული კლინიკური რჩევებისმოსაცემად, და მათ არ უნდა დავეყრდნოთ მკურნალობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებებისმიღებისას. აქ მოყვანილი მედიკამენტებისა და / ან სამკურნალო პროდუქტების შესახებ ინფორმაცია არ უნდაგამოიყენებოდეს თვითმკურნალობის მიზნით. სასურველია, რომ ყოველთვის გაიაროთ ექიმთანკონსულტაცია, სანამ აქ მოცემული ინფორმაციით გადაწყვეტთ სარგებლობას.

7.3. აქვე გაცნობებთ, რომ სამკურნალო საშუალებების ან/და სამკურნალო პროდუქტებთანდაკავშირებული ინფორმაცია განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, აგრეთვე რეგიონების მიხედვით და,შესაბამისად, აქ გამოქვეყნებული ინფორმაცია/"კონტენტი" არის საქართველოსთვის სპეციფიკური და გეფაარ არის პასუხისმგებელი "კონტენტის" გამოსადეგობაზე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. გეფა გვაწვდისაქ ინფორმაციას "როგორც არის" საფუძველზე და არა იმ განზრახვით, რომ ჩაანაცვლოს კონსულტაციაკვალიფიციურ ექიმთან.

7.4. გეფა არ ახორციელებს კონტროლს იმ საიტებზე, რომლებიც ძიების შედეგად ან ბმულების სახითშეიძლება გამოჩნდეს მის "სერვისებში". ასეთმა საიტებმა შესაძლოა თავიანთი მოკლე საინფორმაციოფაილები (ე.წ. ქუქი-ფაილები) ან სხვა ფაილები განათავსონ "თქვენს" მოწყობილობაზე, შეაგროვონ თქვენზეინფორმაცია ან მოითხოვონ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, რაზეც გეფა პასუხს არ აგებს. შესაბამისად,გეფა არ იძლევა გარანტიას ასეთი ვებგვერდების მონაცემთა დაცვის მეთოდების და მათზე განთავსებულიინფორმაციის, მონაცემების, ტექსტის, პროგრამის, ხმის, ფოტოების, გრაფიკების, ვიდეოების, გზავნილებისან სხვა მასალის სიზუსტის, სანდოობის ან ხარისხის თაობაზე, შესაბამისად მსგავს საიტებზე გადასვლისშემთხვეაში, სრული პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თავად თქვენ. 

8 შეწყვეტა

8.1 გეფა უფლებას იტოვებს შეტყობინების გარეშე შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის წვდომა"პლათფორმაზე" და "სერვისებზე" და გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა საშუალებაიმ შემთხვევებში, როდესაც:

8.1.1 მომხმარებელი არღვევს ამ "დოკუმენტის" პირობებს;

8.1.2 მესამე მხარე აცნობებს თავისი რომელიმე უფლების დარღვევის შესახებ "თქვენი""პლათფორმების" ან "სერვისების" გამოყენების შედეგად;

8.1.3 გეფა ვერ შეძლებს მომხმარებლის მიერ გეფა-სთვის მიწოდებული ინფორმაციის გადამოწმებასან ავთენტიფიკაციას;

8.1.4 გეფა-ს აქვს საფუძვლიანი ეჭვი ასეთი მომხმარებლის მხრიდან რაიმე უკანონო, თაღლითური ანშეურაცხმყოფელი საქმიანობის შესახებ; ან

8.1.5 გეფა-ს მიაჩნია, რომ მომხმარებლის ქმედებებმა შეიძლება მისი, სხვა მომხმარებლების ან გეფა-ს იურიდიული პასუხისმგებლობა გამოიწვიოს, ან რომ ისინი "პლათფორმების" ინტერესებისსაწინააღმდეგოა.

8.2. თუ საკუთარი ანგარიშის წაშლა გსურთ, პირადი პროფილიდან შეძლებთ ანგარიშის დეაქტივაციასან შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს "სერვისების" მხარდამჭერ გუნდს მისამართზე:  

9 პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

9.1 წინამდებარე პოლიტიკაში მითითებული დამუშავების მიზნების მისაღწევად,  შესაბამისიმოცულობით, თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გავუზიარებთ ჩვენს კონტრაქტორებს, როგორებიცარიან:  დეველოპერული კომპანიები, საგადასახადო და ფინანსური ინსტიტუტები, საკურიეროკომპანიები.

9.2. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, გეფა არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების მიერ "თქვენი"პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალობასა და უსაფრთხოებაზე, რომელიც სცილდება გეფასა დამესამე პირებს შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებს. გარდა ამისა, გეფა არ არისპასუხისმგებელი უსაფრთხოების რაიმე დარღვევაზე ან მესამე მხარის ქმედებაზე ან მოვლენებზე, რომლებსაცგეფა ვერ აკონტროლებს, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მთავრობის ქმედებებზე, კომპიუტერში ჰაკერულშეღწევაზე, კომპიუტერულ მონაცემებთან და მონაცემთა შესანახ აღჭურვილობასთან არაუფლებამოსილწვდომაზე, კომპიუტერის მწყობრიდან გამოსვლაზე, უსაფრთხოების და კოდირების დარღვევაზე,ინეტრნეტმომსახურების ან "მომხმარებლის" სატელეფონო სერვისის უხარისხობაზე, სხვა.10 შენახვა და განადგურება

დაგვიკავშირდით
(032) 2 71 07 07
digitalsupport@gepha.com
info@gepha.com
გადმოწერეთ
აპლიკაცია ხელმისაწვდომია Android და iOS სისტემებისთვის
მთავარი
კალათა
ჩემი გვერდი